اگر کسی را دوست ندارید بدون تعارف به او بگویید با صدای مهدی رودافشانی

دانلود اگر کسی را دوست ندارید با صدای مهدی رودافشانی

اگر کسی را دوست ندارید
بدون تعارف به او بگویید: دوستت ندارم!
و همان جا تمامش کنید …
ادامه اش ندهید!
نگذارید وابسته تر شود!
دلگرمش نکنید!
دلش را خوش نکنید!
که بعد روزی با یک بهانه‌ی کوچک رهایش کنید!
باور کنید آدمی که بی‌هوا رها میشود
دیگر به زندگی عادی بر نمی گردد…

مطالب مشابه

Leave a Comment