بعضی وقت ها دلم ، کمی خدا می خواهد با صدای مهدی رودافشانی

 

دانلود دکلمه بعضی وقت ها دلم ، کمی خدا می خواهد با صدای مهدی رودافشانی

بعضی وقت ها دلم ، کمی خدا می خواهد
نه فقط رو به قبله اش
دلم می خواهد در آسمانش چرخی بزنم
و دستش را بگیرم و مهمان خانه ام کنم
یک فنجان قهوه تلخ برایش بیاورم
گفتنی هایم زیاد است
باید بیدار بماند
نقشه حسرت هایی که کشیدم نشانش دهم
و نگرانی های فکر خسته ام را برایش بگویم
دوست دارم اشک هایم را تنها او دلداری دهد و پاک کند
گاهی دلم حضور هیچ کس را نمی خواهد
جز کمی حضرت خدا…

مطالب مشابه

Leave a Comment