به روز هایی رسیده ام که دیگر چند شنبه هایش مهم نیست با صدای مهدی رودافشانی

 

دانلود به روز هایی رسیده ام که دیگر چند شنبه هایش مهم نیست با صدای مهدی رودافشانی

به روز هایی رسیده ام که دیگر چند شنبه هایش مهم نیست
آدم ها و روزهایش همه جمعه شده اند
پایانی برای قصه ها نیست
نه بره ها گرگ می شوند
نه گرگ ها سیر
خسته ام از جنس قلابی آدم ها
دار می زنم خاطرات کسی که مرا آزرده
حالم خوب است
اما گذشته ام درد می کند …

مطالب مشابه

Leave a Comment