دیگر گوش به زنگ  هیچ تلفنی  نیستم با صدای مهدی رودافشانی

دانلود دیگر گوش به زنگ هیچ تلفنی نیستم با صدای مهدی رودافشانی

دیگر گوش به زنگ  هیچ تلفنی  نیستم
وقتی قرار نیست صدایِ نفس های تو در گوشم بپیچد و طبق قرارمان  من اول بگویم سلام 
تو بگویی؛ به روی ماهت!!
بگویم؛ خوبی؟
بگویی؛ حالِ من بسته به احوال ِ توست…
بگویم؛ خوبم! بگویی؛ پس من یک قدم آن طرف تر از خوبی ایستاده ام.. یا که نه بر حسب اتفاق بگویم؛ کمی ناخوش احوالم …

بگویی؛ مگر من مرده ام که احوالِ تو خوش نیست و من یادم برود بد بودنِ حالم را…

یا بگویی؛ دلم  برایت تنگ شده!!
بگویم؛من بیشتر!! دیگر با زنگ  خوردن هیچ تلفنی قلبم نمیریزد!!

دست و پایم نمی لرزد، گونه  هایم گل نمی اندازد، فقط چشمانم  نم می کشند …

چندی است که زنگ تلفن برایم زنگ هشداریست  که فلانی،

آن طرف خط کسی نیست که تا صدایت را نشنود خوابش نمیبرد، تا حالت  را نپرسد آرام  نمی گیرد، تا …

زنگ هشداریست که فلانی، خیلی وقت است شماره  ات از دفترچه  ی ذهنش  پاک شده است…

مطالب مشابه

Leave a Comment