لحظه ی دیدار نزدیک است اثر استاد اخوان ثالث با صدای مهدی رودافشانی

 

دانلود لحظه ی دیدار نزدیک است اثر استاد اخوان ثالث با صدای مهدی رودافشانی

لحظه ی دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام ، مستم

باز می لرزد ، دلم ، دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ

های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست

و آبرویم را نریزی ، دل

ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است

مطالب مشابه

Leave a Comment