گفتم ،تو را دوست می دارم ، صدای مرا نقاش کن با صدای مهدی رودافشانی

دانلود گفتم ،تو را دوست می دارم ، صدای مرا نقاش کن با صدای مهدی رودافشانی

گفتم ،تو را دوست می دارم ، صدای مرا نقاش کن.

دلتنگ توام ، اندوه مرا نقاشی کن .

به تو می اندیشم ، در غم دیگران ، پندار مرا نقاشی کن .

گفتی در خلایی که هوا نیست ، نه من تو را می خوانم نه تو مرا می شنوی .

برایم چراغی بیاور ، بی نور چگونه نقاشی کنم …

مطالب مشابه

Leave a Comment